история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
Въвеждането на принципите на свободния пазар в България, доведе до значителна, радикална промяна в нашата икономика.

В България се извърши промяна в областта на икономиката, която имаше държавен характер и се въведоха принципите на пазарната икономика.

Държавните организации в различните области на нашето стопанство бяха заменени с частни, независими компании, които бяха създадени, организирани и ръководени от предприемчиви и енергични специалисти, привлечени от бившите държавни стопански организации. 

"Вилмар Контрол" ООД беше създадена също по този начин от специалисти от бившата монополна държавна контролна организация "Булгарконтрола", която беше единствената организация в България извършваща количествен и качествен контрол на стоки и карго сървеи, аварийни констатации с мандат на единствен авариен комисар, морски сървеи и P&I представителство.

"Вилмар Контрол" ООД развиваше дейностите си на висока професионална база и за кратко време се утвърди като една от водещите български стоково контролни и карго сървейски организации. В това развитие на компанията бяха включени специалисти и от други организации приели безрезервно принципите на свободната пазарна икономика като основа за реално и перспективно развитие.

“Вилмар Контрол” ООД е пълен правоприемник на бившата “Велмар Контрол” ООД. Опитният персонал с нови модерни идеи и енергични действия, продължава да спомага "Вилмар Контрол" ООД да следва успешно своите насоки на развитие.

Със своята добре организирана и широко изградена мрежа от представителства и кореспонденти в страната и чужбина, "Вилмар Контрол" ООД продължава да поддържа връзки с производители, търговци, застрахователи, корабособственици, корабни брокери и агенти и да бъде в крак с най-новите тенденции в развитието на индустрията и корабоплаването. Нашето присъствие е трайно установено в страните от Черноморския басейн и тези в ОНД.

Проект № BG05M9OP001-1.003-2960-C01 Разширяване дейността на "Вилмар Контрол" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица

Обща стойност 162 500.37 лв., от които 138 125.31 лв. европейско и 24 375.06 лв.. национално съфинансиране.
 

Проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Договор № BG16RFOP002-2.073-8859-C01

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
 
Бенефициент: ВИЛМАР КОНТРОЛ ООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500.00 лв.  европейско и
1 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 20.08.2020 г.                                               Край: 20.11.2020 г.

 

   
   

 

 

 
 
 
Created & Powered by Studio IDA