история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
"ВИЛМАР КОНТРОЛ" ООД
Вашият надежден партньор !

 
 
Основният стремеж на ръководството на “Вилмар Контрол” ООД е да предлага услуги с високо качество, въз основа на професионализма и етиката на своите служители, като все по-пълно задоволява желанията и очакванията на своите клиенти, изискване не по-маловажно от изпълнението на нормативните разпоредби.

За постигане на това, във “Вилмар Контрол” ООД е внедрена система за управление на качеството, на база на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Въз основа на внедрената система по качество, във фирмата има ясно дефинирана политика по качеството.

Политиката по качеството е основният закон на организацията, в която висшето ръководство дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на фирменото управление, както и пътя, по който “Вилмар Контрол” ООД посреща и удовлетворява очакваните и предполагаемите потребности на своите клиенти.

Основните принципи, на които се гради политиката на фирмата са принципите на безпристрастност, независимост и неподкупност.

Стопанското значение на извършваната дейност от “Вилмар Контрол” ООД и предназначението на издаваните сертификати за стоков контрол изискват особена прецизност и отговорност при изготвянето им. Като независима сървейорска организация “Вилмар Контрол” ООД се ангажира да защитава интересите на своите клиенти и съзнава, че от нейната работа зависи успешната реализация на сключваните сделки.

Стоковият контрол в повечето случаи се възлага по повод изпълнение на договори за покупко-продажба (предимно международни). В тази връзка, сертификатите, издадени от “Вилмар Контрол” ООД се ползват с доказателствена сила пред българските и чуждестранни съдилища и арбитражи, застрахователни компании и други стопански организации. В много случаи сертификатите са предвидени като договорно или акредитивно условие при външнотърговски договори.

В тази връзка, услугите, извършвани от “Вилмар Контрол” ООД, са надеждни и професионални, и имат за цел да дадат възможност на клиентите да оперират по един по-експедитивен, сигурен и ефективен начин във всеки бизнес сектор.

Екипът на "Вилмар Контрол" ООД вярва, че само чрез професионално превъзходство и безкомпромисно изпълнение на изискванията на клиентите си, може изцяло да изпълни договорните си и морални задължения.

 

 
Created & Powered by Studio IDA